සමාගම ඉතිහාසය

 • 1990 දී ආරම්භ කරන
 • ISO 9001 සඳහා සුදුසුකම්
 • ලොව පුරා ව්යාපාරික විෂය පථය

සමාගම ධාරිතා

 • ඉහළ තත්වය සහ හොඳම මිල ගණන්
 • හොඳ සේවා
 • උසස් උපකරණ
 • වෘත්තීය නිර්මාණ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

සමාගම වීඩියෝ

 • වැඩමුළුව නඵ
 • Maching වැඩමුළුව
 • හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩරය වැඩමුළුව

News & Events

 • PTC ASIA Shanghai 2018
 • ඇමරිකාවේ IFPE
 • ෂැංහයි PTC වෙබ්
 • ෂැංහයි Bauma
WhatsApp Online Chat !